دست نوشته های یک مترسک شاعر ،نویسنده ،دانشجوی مهندسی برق ، هنردوست و فعال در زمینه فرهنگ هستم . و گاهی در این تناقض عجیب غرق می شوم. ادرس صفحه ی من در سایت شعر نو www.shereno.com/profile.php?id=5138 ادرس صفحه ی من در سایت داستانک www.dastanak.ir/3351 http://3iah.mihanblog.com 2020-03-27T04:35:10+01:00 text/html 2015-06-16T11:57:12+01:00 3iah.mihanblog.com امین قربانی شعری از خودم http://3iah.mihanblog.com/post/2 <font color="#CCCCCC"> <b><font size="3" face="courier new,courier,monospace">چه شب های سرد و درد <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که زیر نورگیر زرد زمستان&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدون خواب زیر اب می مردیم <br>&nbsp;<br>واز سایه های در حال شلیک <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی دیوارها<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وتیر های بی رمق را که!<br>&nbsp;<br>... خراب می مردیم</font></b>.<br> </font> text/html 2015-06-16T11:50:59+01:00 3iah.mihanblog.com امین قربانی شعری از دکتر سید مهدی موسوی http://3iah.mihanblog.com/post/1 <font color="#CCCCCC"> <b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">سرگیجه دارم دُور میدان هایی از میدان</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">سرگیجه دارم... یک قدم مانده ست تا پایان!</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">سرگیجه دارم مثل یک کابوس در زندان</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">«ستارخان» نام خیابانی ست در تهران</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">که چند سالی می شود دائم ترافیک است!</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">بودم کسی که اوّل ِ این قصّه باشیده!</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">جنّی که روزی آدمی از خود تراشیده</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">آن نصفه شب که بچّه ام در تخت شاشیده</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">خونی که روی دست های شهر پاشیده</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">و اسلحه که واقعاً در حال ِ شلیک است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک عدّه غرق ِ رؤیتِ تصویر ِ ماهی که...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک عدّه گم کردند ما را در سیاهی که...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک عدّه برگشتند از ترس سپاهی که...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک عدّه افتادیم توی پرتگاهی که...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">این جاده هر جا می رود بدجور باریک است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">مجرم زنی در حال گردش در خیابان است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">مجرم خیابانگرد پیری در پی ِ نان است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">مجرم خس و خاشاک ِ در جریان ِ طوفان است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">و آن که می بیند... که می بیند... که انسان است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">با دیدن اینها فقط در حال تحریک است!</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک مشت آدم در میان وحشت شب با...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک مشت آدم، سوزن و نخ داخل لب با...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">یک مشت آدم توی تعدادی مکعّب با...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">آغاز این بوده ست تا پایان مطلب با...</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">چیزی نمی بینم که این تصویر تاریک است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">از مستی «مهناز» و من تا هق هق «فاطی»</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">شب های برمی گردم از روز ملاقاتی</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">وصله شدن به زندگی با چرخ خیّاطی</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">سرگیجه دارم خون و قرص و گریه را قاطی</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">و رادیو در حال ِ پخش چند تبریک است!</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">گرچه سر ِ سیمرغ آویزان شده با میخ</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">گرچه سر ِ گنجشک ها را کنده اند از بیخ</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">گرچه تمام بال ها بر آتش است و سیخ</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">«ستارخان» هر مرد آزاده ست در تاریخ</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"><span style="line-height: 165%; font-size: 14pt;" lang="FA">که مطمئن هستیم: روز خوب نزدیک است</span></font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="line-height: 165%; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace">&nbsp;</font></b></font></p><font color="#CCCCCC"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b> </font>